Kontrola a rekonštrukcia

Z našej dlhoročnej praxe sa ukázalo ako potrebné zaradiť medzi naše služby aj rekonštrukciu a najmä kontrolu predošlej účtovnej evidencie. V oboch prípadoch je základným impulzom pre potrebu ich vykonania možnosť kontroly zo strany daňového úradu resp. iných štátnych inštitúcií.

 

V prípade rekonštrukcií ide najmä o doplnenie nedostatočne spracovaného účtovníctva, jeho úpravy prípadne upravenie na formu vyžadovanú platnou legislatívou.

 

V prípade kontroly účtovníctva ide o kompletné prepracovanie tej časti účtovnej evidencie, ktorú Vaša strana považuje za nedostatočnú, či už z dôvodov zanedbania predchádzajúceho spracovávateľa resp. zamestnanca, pre podozrenia z z pochybenia pri nedostatočne odbornom spracovaní.

 

Často vzniká potreba kontroly pri preberaní Vašej účtovnej agendy, keď pôvodný spracovatelia nie sú schopní poskytnúť všetky potrebné údaje z rozpracovaného daňového obdobia.

 

V oboch prípadoch môže naša spolupráca viesť k opravným daňovým priznaniam, ktoré môžu skončiť aj vo Váš prospech.Vedenie
účtovníctva
Poradenstvo Doplnkové
služby
Poistenie


Daňový kalendár


  • 8. deň v mesiaci
    Odvod poistného na zdravotné, nemocenské, starobné, invalidné poistenie a príspevku do rezervného fondu pre SZČO povinne a dobrovoľne nemocensky a dôchodkovo poistené.

Myšlienky a vtipy

Keby na zemi vládla láska, nepotrebovali by sme žiadne zákony.
 

ARISTOTELES

Počasie

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk